Birdy Birdy blink

Pedagoško društvo Vzgojiteljica

Zapisnik letnega zbora članstva Pedagoškega društva Vzgojiteljica 2016

09. maj, 2016 ob 07:00

Zapisnik

(skrajšana oblika)

letnega zbora članstva Pedagoškega društva Vzgojiteljica, ki je bil v torek, 1. 3. 2016 ob 17. uri v Vrtcu Tončke Čečeve, v enoti Hudinja, Ulica frankolovskih žrtev 38.


Dnevni red:

 1. Poročilo predsednice društva za leto 2015.
 2. Volitve predsednice društva za naslednji štiriletni mandat.
 3. Imenovanje urednice in treh članov uredniškega odbora revije Vzgojiteljica za naslednji štiriletni mandat.
 4. Predlog dela v letu 2016.
 5. Prvič bomo prisluhnili predavanju Simone Žnidar, profesorice defektologije, z naslovom: «Podporno okolje za otroke, ki zmorejo več, drugače, bolje«.
 6. Družabno srečanje.

Takoj po uradnem pozdravu je predsednica društva Vanja Krašovic pozvala članice društva k oblikovanju:

 • tri članskega predsedstva letnega zbora, ki bo usmerjalo delovanje zbora ter zapisnikarja letnega zbora;
 • tri članske volilne komisije za novo predsednico društva Vzgojiteljica ter za imenovanje urednice revije Vzgojiteljica in uredniškega odbora revije Vzgojiteljica.

Predsedstvo letnega zbora so sestavljale: Andreja Sivka, Marjeta Kundih in Marina Železnik, ki je bila tudi zapisnikar.


Volilno komisijo so sestavljale: Darinka Belak, Metka Jezovšek, Zdenka Derča.

K 1. točki dnevnega reda

Dosedanja predsednica društva Vanja Krašovic nam je predstavila delo društva v letu 2015 in sicer:

 • dvomesečno izdajanje strokovne revije Vzgojiteljica (šest številk),
 • pripravo predloga sprememb Kodeksa o etičnem ravnanju za vrtce v sodelovanju z mag. Marjeto Domicelj,
 • sklenitev pogodbe za vodenje računovodskih zadev za društvo,
 • sklep o letni članarini za leto 2016 za člane in članice društva.

Izpostavila je, da v celoti nista bili realizirani dve nalogi:

 • končno oblikovanje zavihka društva na spletni strani »vzgojiteljica.si«.
 • izdaja Kodeksa o etičnem ravnanju v vrtcih, ki je še v pripravi.

Članice so soglasno prejele poročilo predsednice o opravljenem delu društva za leto 2015.

K 2. točki dnevnega reda

Dosedanja predsednica društva Vanja Krašovic je članice društva seznanila, da se izteka štiriletni mandat njenega predsedovanja in predlagala, da se ta naloga preloži na drugo članico.

Vanja Krašovic je druga predsednica,
ki je v štiriletnem mandatu vodenja društva
uspešno opravila vrsto pomembnih nalog za društvo.
Za opravljeno delo se ji iskreno zahvaljujemo in
jo obenem prosimo, da s svojimi izkušnjami
še naprej podpira delovanje društva.

Upravni odbor društva je za novo predsednico društva predlagal Ireno Hren, ravnateljico Vrtca Tončke Čečeve. S predlogom se je strinjal tudi nadzorni odbor društva. Vanja Krašovic je članice društva pozvala k glasovanju o imenovanju nove predsednice društva Irene Hren. Predlog je bil soglasno sprejet, zato je sejo nadaljevala nova predsednica društva Irena Hren.

K 3. točki dnevnega reda:

Nova predsednic društva Irena Hren se je zahvalila za zaupanje in članice društva seznanila, da se tudi urednici in članom uredniškega odbora revije Vzgojiteljica izteka štiri letni mandat. Članice je seznanila s predlogom upravnega odbora Društva Vzgojiteljice, ki je kot urednico ponovno predlagal mag. Betko Vrbovšek, za članice uredniškega odbora pa: Ivico Vaukan, Ireno Hren, Vanjo Krašovic in Natalijo Starič Žikic. Predlog je bil sprejet.


Po glasovanju je dobila besedo mag. Betka Vrbovšek, ki se je zahvalila za zaupanje. Povedala je, da se bo na novo izvoljen uredniški odbor sestal v roku enega meseca. Vse članice društva je pozvala, naj pošljejo predloge oziroma pričakovanja za delovanje društva Vzgojiteljica in revije Vzgojiteljica v letu 2016 na naslov: betka.vrbovsek( )gmail.com


Poudarila je, da bo osnovna naloga tako društva kot revije, podpiranje in razvijanje strokovnosti pri vzgojiteljicah na obeh delovnih mestih v javnih vrtcih. Še naprej bodo v reviji objavljali le članke, ki bodo zadostili strokovnim merilom. Meni, da vidi največjo vrednost delovanja revije predvsem v tem, da se omogoči vzgojiteljicam v neposredni praksi javna beseda, s tem pa se v strokovni javnosti poudarja pomen poklica vzgojiteljice kot ključne nosilke strokovnosti v javnih vrtcih.

K 4. točki dnevnega reda:

Irena Hren je predstavila predlog programa dela društva v letu 2016 in sicer:

 • izdajanje revije Vzgojiteljica v letu 2016 (6 številk),
 • dokončno oblikovanje zavihka društva na spletni strani »vzgojiteljica.si«.
 • izdaja prenovljenega Kodeksa o etičnem ravnanju v vrtcih,
 • priprava na strokovni posvet leta 2017 (vsake tri leta),
 • podpora strokovni rasti članov in članic.

Poudarila je, da je osnovna naloga društva strokovna rast čim širšega kroga članov in članic (člani so lahko vzgojiteljice in vzgojitelji na obeh delovnih mestih v javnih vrtcih) in podpora kakovostnemu strokovnemu delu v vrtcih.


Sledilo je predavanje Simone Žnidar, profesorice defektologije, o skrbi za nadarjene otroke z naslovom Podporno okolje za otroke, ki zmorejo več, drugače, bolje. Predstavila je inovacijski projekt, ki je bil realiziran ob strokovni podpori Zavoda RS za šolstvo, sedaj pa ga izvajajo v vrtcu Mavrica Vojnik kot del redne dejavnosti. Projekt temelji na Gardnerjevi teoriji raznoterih inteligentnosti. S timskim delom na nivoju vrtca in tako imenovanimi »odprtimi vrati« skrbijo za pestro ponudbo dejavnosti, ki pripomorejo k razvoju vseh sedmih inteligentnosti pri vseh otrocih. Na ta način zapolnijo določen primanjkljaj pri posameznih vzgojiteljicah in omogočijo otrokom razvoj na vseh področjih. Ob koncu predavanja je predavateljica pozvala članice društva k razpravi in jih povabila, da lahko, ob predhodnem dogovoru z njo, obiščejo njihov vrtec in si ogledajo izvajanje v praksi.

K 5. točki dnevnega reda

Sledilo je srečanje ob prigrizku in sproščenih strokovnih pogovorih ter družabnem klepetu.
Letni zbor je bil zaključen ob 19.15 uri.

Zapisala:
Marina Železnik, mag. manag.

Letni zbor Pedagoškega društva Vzgojiteljica

24. februar, 2015 ob 17:22

Vse članice in člane društva in druge zainteresirane vzgojiteljice in vzgojitelje vabimo na letni zbor društva za leto 2014, ki bo v dvorani Celjanka na Celjskih sejmih, v Celju, v torek, 24. februarja 2015 ob 16.30 uri.

Predlagan dnevni red:

 1. Poročilo o delu društva v letu 2014.
 2. Strokovno predavanje: Ohranjanje kakovosti v javnih vrtcih.
 3. Predstavitev in dopolnitve programa dela za leto 2015.
 4. Aktualnosti in razno.

Članice in člane društva (pa tudi ostale zainteresirane) obveščamo, da še lahko dobite zbornik Kuri­kul vrtca ­- včeraj, danes in jutri, ki je izšel marca 2014 kot izredna številka revije Vzgojiteljica. Zbor­nik boste lahko kupili na letnem zboru (cena: 7 EUR), lahko pa zanj pišete na e­-naslov: vanja.krasovic@vrtec-anice-cernejeve.si

Kurikul vrtca - včeraj, danes in jutri

25. februar, 2014 ob 11:13

 

Strokovni posvet Pedagoškega društva Vzgojiteljica

 

Kurikul vrtca – včeraj,

danes in jutri

 

15. marec 2014 ob 9. uri, v Kulturnem domu v Žalcu

 

Urnik in vsebina posveta:

 

8. 15–9.00    Prijava udeležencev in prejem zbornika.

 

Teoretični del posveta

9. 00–9. 15     Uvodni nagovor

  Vanja Krašovic, Predsednica društva

9. 15–9. 45     Pogled nazaj – od dokumenta do uveljavitve v praksi.

  Mag. Marjeta Domicelj

9. 45–10. 15   Sodoben vrtec: izvedbeni kurikul za otrokov razvoj in zgodnje učenje.

  Mag. Betka Vrbovšek

10. 15–10. 45 Kako smo usvojili cilje in kako izvajamo načela Kurikuluma za vrtce.

  Irena Hren, Vrtec Tončke Čečeve Celje

 

10. 45–11. 15 Odmor za prigrizek, kavo ali čaj.

 

11. 15–11. 40 Kurikul danes: načrtovanje, izvajanje, evalviranje.

  Nataša Doler in Rozalija Kovač, Vrtec Velenje

 

Praktični del posveta: predstavitve prakse

11. 40–12. 15 Otrokove pravice in dnevna rutina.

  Trije izbrani prispevki vrtcev.

 

12. 15–13. 10 Odmor za topli obrok.

 

13. 10–13. 40 Načrtovanje, izvajanje, evalvacija.

 Trije izbrani prispevki vrtcev.

13. 40–14.10 Timsko sodelovanje v vrtcu.

 Dva izbrana prispevka vrtcev.

14. 10–14. 40 Sodelovanje s starši in okoljem.

 Dva izbrana prispevka vrtcev.

14. 40–15.00 Kaj še lahko izboljšamo po 15 letih?

 Mag. Metka Čas

 

15.00 Zaključek

Letni zbor Pedagoškega društva Vzgojiteljica

07. maj, 2013 ob 03:47

Letni zbor Pedagoškega društva Vzgojiteljica je bil v dvorani Celjanke na Celjskih sejmih v četrtek, 31. januarja 2013 ob 16. uri. Zbor je vodila Vanja Krašovic.