Birdy Birdy blink

Bralni škrat na Pediatrični kliniki v Ljubljani

Vzgojitelji v bolnišničnih oddelkih Vrtca Vodmat v Ljublja­ni namenjamo posebno pozornost razvoju govorne kompetentnosti in pismenosti otrok hospitaliziranih otrok. Pri načrtovanju in izvajanju vzgojno­izobraževalnega dela v bolnišnici sledimo vsem štirim ravnem področja dejav­nosti jezika: govorni vzgoji, književni vzgoji, predopismen­ jevanju in knjižni vzgoji kot delu informacijskega predo­ pismenjevanja ...

Avtor: Janja Hana Jamnikar, Mateja Jerina Gubanc

Letnik: 2016, št. 6

Rubrika: O tem in onem iz naših vrtcev

Original 2016 vzg 06  naslovnica